RODO AA Herkules

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane przy okazji kontaktu z nami, w szczególności osobiście, telefonicznie lub mailowo w kontakcie z naszymi pracownikami lub przedstawicielami lub przy okazji subskrypcji naszego newsletteru.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma AA HERKULES sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP: 954-283-77-56, ul. ks. mjr. Karola Woźniaka 18, 40-389 Katowice, e-mail: wsparcie@aaherkules.pl

2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z udzieloną przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.

Przetwarzania Pani / Pana danych jest niezbędne do celów:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (m. in. przyjmowania zamówień, obsługi zamówień, obsługi reklamacji, realizacji płatności, fakturowania);
  • prowadzenia korespondencji związanej z realizacją umowy;
  • wykonania czynności o charakterze handlowym;
  • przesyłania informacji o produktach, usługach i promocjach firmy AA HERKULES sp. z o.o. drogą mailową oraz poprzez sms;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AA HERKULES sp. z o.o. (w tym zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona roszczeniami Klienta i osób trzecich).

3. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności, miejsce dostawy towaru, NIP, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy.

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  • pracownikom firmy AA HERKULES sp. z o.o. na podstawie udzielonych upoważnień,
  • podmiotom, z którymi AA HERKULES sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji interesów firmy np. firmom księgowym, informatycznym, windykacyjnym, operatorom pocztowym i logistycznym,
  • upoważnionym instytucjom na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych do Państw trzecich
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

6. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi klienta,
  • zabezpieczenia oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z umowy do momentu ich całkowitego spełnienia lub przedawnienia,
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (czynności wynikające z przepisów podatkowych, rachunkowych, itp.).

7. Profilowanie
Dane osobowe mogą być przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień, spersonalizowanych ofert, pytań ankietowych, badań rynkowych, opinii w oparciu o Twoją historię używania naszego serwisu oraz informacje przesłane do nas przez Ciebie. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

8. Przysługujące prawa
Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani / Pan z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Prosimy o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres e-mail: wsparcie@aaherkules.pl

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Sprawdź i wynajmij fabrycznie nowy podnośnik koszowy Genie 1932 micro.

nowe podnośniki koszowe na wynajem

Witryna korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, więcej na ten temat dowiesz się w polityce prywatności.